Ochrona danych

Dane osobowe przetwarzane w trybie RODO w KMP Koszalin

DANE OSOBOWE PRZETWARZANE W TRYBIE RODO W KOMENDZIE MIEJSKIEJ POLICJI W KOSZALINIE

Szanowna Pani/Szanowny Panie  w związku z wejściem w życie: rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), dalej „RODO”, dochowując warunków w nim zawartych informujemy, że:

1. Administratorem jest Komendant Miejski Policji w Koszalinie z siedzibą w Koszalinie
- adres: 75-009 Koszalin ul. Słowackiego 11

2. Administrator wyznaczył w Komendzie Miejskiej Policji e Koszalinie inspektora ochrony danych.

Dane kontaktowe:

inspektor ochrony danych Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie:

Anna Falender

adres: 75-009 Koszalin ul. Słowackiego 11

e-mail: iod.kmp.koszalin@sc.policja.gov.pl

3. Cel i okres przetwarzania danych osobowych w Komendzie Miejskiej Policji
w Koszalinie

W Komendzie Miejskiej Policji w Koszalinie dane osobowe przetwarza się wyłącznie
w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarza ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami. Okres przetwarzania danych osobowych wynika bezpośrednio
z przepisów prawa, jest adekwatny do celów przetwarzania, lecz nie krótszy niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji.

4. Odbiorcy danych osobowych.

W rozumieniu RODO odbiorcami danych osobowych nie są organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego. Dane osobowe nie są udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

5. Osobom, których dane są przetwarzane zgodnie z RODO przysługuje:

  • prawo dostępu do własnych danych osobowych,
  • prawo do żądania od administratora sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania własnych danych osobowych, a także wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania - w sytuacjach przewidzianych prawem,
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie własnych danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na postawie zgody przed jej cofnięciem,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

6. Przy przetwarzaniu danych osobowych w trybie RODO nie występuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji o przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowanie.

 

Powrót na górę strony