Skargi i wnioski

Skargi i wnioski

Informacje dotyczące składania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków.

Podstawy prawne.

Procedura przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Policji realizowana jest w oparciu o:

 1. art. 63 Konstytucji RP,

 2. dział VIII Kodeksu postępowania administracyjnego (k.p.a.),

 3. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 08 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

W myśl art. 227 k.p.a. przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Przedmiotem wniosku w rozumieniu art. 241 k.p.a. mogą być sprawy ulepszenia oraz usprawnienia pracy Policji bądź inicjatywy zmierzające do lepszego zaspokojenia potrzeb i oczekiwań społeczności lokalnych.

Sposoby wnoszenia skarg i wniosków.

Skargi i wnioski można składać:

 1. osobiście - w Komendzie Miejska Policji w Koszalinie przy ul. Słowackiego 11, od poniedziałku do piątku (w każdy dzień roboczy) w godzinach 07:30-15:30,

 2. listownie na adres:

  Komenda Miejska Policji w Koszalinie

  ul. Słowackiego 11

  75 – 009 Koszalin

 3. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: skargi.koszalin@sc.policja.gov.pl,

 4. ustnie do protokołu w Zespole ds. Skarg i Wniosków, Dyscyplinarnych oraz BHP Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie przy ul. Słowackiego 11, od poniedziałku do piątku (w każdy dzień roboczy) w godzinach 08:00-15:00 (w poniedziałki w godz. 08:00-17:00),

 5. skarg i wniosków nie można składać telefonicznie.

Członkowie kierownictwa Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki w godzinach 14:00-17:00.

Funkcjonariusze Zespołu Skarg i Wniosków, Dyscyplinarnych oraz BHP Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie, działający w imieniu Komendanta Miejskiego Policji w Koszalinie, przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków oraz udzielają informacji telefonicznie pod numerami:

 1. 47 7841686,

 2. 47 7841316.

Zasady przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków reguluje rozporządzenie Rady Ministrów z 08 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków oraz przepisy Działu VIII ustawy z 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego.

Skargi i wnioski nadsyłane pocztą oraz drogą elektroniczną powinny zawierać:

 1. imię i nazwisko (nazwę) wnoszącego skargę,

 2. dokładny adres do korespondencji,

 3. zwięzły opis zdarzenia.

Zgodnie z § 8 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 08 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego sprawę pozostawia się bez rozpoznania.

Skargi i wnioski w imieniu innych osób, zgodnie z art. 221 § 3 k.p.a., można składać wyłącznie za wiedzą i zgodą tych osób.

Organ właściwy do rozpatrzenia skargi lub wniosku, zgodnie z art. 237 § 1 k.p.a. i 244 § 1 k.p.a., powinien załatwić sprawę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca. Posłowie na Sejm, senatorowie i radni, którzy wnieśli skargę we własnym imieniu albo przekazali do załatwienia skargę innej osoby, powinni być zawiadomieni o sposobie załatwienia skargi, a gdy jej załatwienie wymaga zebrania dowodów, informacji lub wyjaśnień - najpóźniej w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia albo przekazania (art. 237 § 2 k.p.a.). Powyższe terminy liczy się od daty wpływu skargi (wniosku) bezpośrednio do jednostki organizacyjnej Policji właściwej do załatwienia sprawy.

W przypadku, kiedy z treści skargi lub wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, wzywa się wnoszącego do złożenia - w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania - wyjaśnienia lub uzupełnienia z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie sprawy bez rozpoznania (§ 8 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 08 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków).

W razie niemożności załatwienia skargi lub wniosku w terminie organ właściwy powinien zawiadomić o tym wnoszącego, wskazując nowy termin załatwienia sprawy oraz podać przyczyny zwłoki. W przypadku, gdy jednostka Policji, do której skierowano skargę (wskazana przez skarżącego jako adresat) nie jest właściwa do jej rozpatrzenia, zobowiązana jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, przekazać skargę właściwemu organowi, zawiadamiając równocześnie o tym skarżącego, albo odesłać skargę nadawcy wskazując jednocześnie organ właściwy do załatwienia sprawy (art. 231 k.p.a.).

Zagwarantowane każdemu w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej prawo składania skarg i wniosków do organów państwowych realizowane jest na zasadach określonych przepisami działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego. Przepisy te zobowiązują adresata pisma do odpowiedniego jego zakwalifikowania na podstawie przedmiotu wnoszonej sprawy. Zanim organ zdecyduje się na załatwienie sprawy w trybie działu VIII k.p.a. powinien dokonać dokładnej analizy, czy jest to tryb właściwy, czy przepisy szczególne nie przewidują innego trybu i czy jest organem właściwym do jej załatwienia. Przepis art. 231 k.p.a. nakłada bowiem obowiązek przestrzegania przez organy swojej właściwości oraz nadania skardze prawidłowego biegu. Organ nie może rozpatrzyć skargi poza zakresem swojej właściwości.

Zgodnie z § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 08 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargę lub wniosek adresowane do właściwego organu i przesłane w odpisie do innego organu rozpatruje i załatwia, w ramach swojej właściwości organ, do którego były adresowane.

Postępowanie skargowe jest uproszczonym postępowaniem administracyjnym, kończącym się zawiadomieniem skarżącego o sposobie jego załatwienia (stanowiskiem organu). Postępowanie to nie przewiduje trybu odwoławczego.

Zgodnie z art. 239 k.p.a. w przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności - organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy - bez zawiadamiania skarżącego

Skargi do Niezależnego Organu w sprawach dotyczących Policji.

Skargi na działalność Policji można kierować do kierowników jednostek Policji, a także bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich:

Rzecznik Praw Obywatelskich

Aleja Solidarności 77,

00 – 090 Warszawa

Przyjęcia Interesantów:

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

poniedziałek w godz. 09:00-17:00

od wtorku do piątku w godz. 09:00-15:00

telefon: 0-22-55-17-760, 0-22-55-17-811

centrala: 0-22-55-17-700

Pełnomocnik Terenowy w Gdańsku (dla woj. zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego)

ul. Chmielna 54/57

80 – 748 Gdańsk

sekretariat (+48) 58-764-73-02

fax (+48) 58-764-73-03

Przyjęcia interesantów:

poniedziałek w godz. 10:00-17:00

wtorek, środa, czwartek w godz.09:00-15:00

telefon (+48) 58-764-73-06

Pełnomocnik Terenowy w Katowicach (dla woj. śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego)

ul. Jagiellońska 25 pokój 122

40 – 032 Katowice

telefon (+48) 32-72-86-800

fax (+48) 32-72-86-823

Przyjęcia interesantów:

poniedziałek, środa, piątek w godzinach od 09:00 do 15:00

wtorek w godzinach od 10:00 do 17:00

Pełnomocnik Terenowy we Wrocławiu (dla woj. dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego)

ul. Wierzbowa 5

50 – 056 Wrocław

sekretariat (+48) 71-34-69-115

fax (+48) 71-343-43-25

Przyjęcia interesantów:

telefon (+48) 71-34-69-100

poniedziałek, wtorek, czwartek w godzinach od 09:00 do 15:00

środa w godzinach od 10:00 do 17:00

......................................................................

Art. 225. § 1. 

"Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi lub wniosku albo z powodu dostarczenia materiału do publikacji o znamionach skargi lub wniosku, jeżeli działał w granicach prawem dozwolonych."

"Granice tej ochrony wyznacza zgodność z prawem działania osoby składającej skargę lub wniosek.  W związku z tym ochronie nie podlega osoba, która poprzez wniesienie skargi lub wniosku narusza dobra chronione innych osób, dopuszczając się przestępstwa oszczerstwa, zniesławienia lub zniewagi, albo też ujawnia prawnie chronione informacje".

J. Borkowski, w:Adamiak, Borkowski, Komentarza 2004, s. 813

Powrót na górę strony