Wydział Prewencji

Wydział Prewencji

Wydział Prewencji

ul. Słowackiego 11, 75-009 Koszalin

Naczelnik Wydziału

   podinsp. Piotr PLUTO-PRĄDZIŃSKI

tel. 47 78 41 723

z-ca Naczelnika Wydziału

kom.  Piotr ŁOJEWSKI

 

Do zadań Wydziału Prewencji należy:

 1. Wypracowanie kierunków i metod działania, w szczególności  w zakresie wykonywania służby patrolowej, funkcjonowania pogotowia policyjnego i działalności policyjnej  izby dziecka. 

 2. Monitorowanie i analizowanie zjawisk kryminogennych oraz rozpoznanych zagrożeń przestępczością, ze szczególnym  uwzględnieniem zjawisk dotyczących dzieci i młodzieży. 

 3. Zapobieganie oraz wypracowywanie form i metod ograniczania rozmiarów patologii społecznych. 

 4. Prognozowanie zagrożeń bezpieczeństwa i porządku publicznego. 

 5. Nadzór nad prawidłowym obiegiem informacji o zgłoszonych Policji  zdarzeniach. 

 6. Koordynowanie działań prewencyjnych i sprawowanie kontroli ich wykonawstwa, przekazywanie  stosownych zadań oraz sporządzanie planów działań, akcji i operacji, a także zapewnienie stosownych sił  i środków do ich realizacji. 

 7. Bieżące i okresowe analizowanie stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w rejonie działania Komendy, ocena  skuteczności podjętych działań w tym zakresie oraz określanie sposobów ich realizacji. 

 8. Udzielanie niezbędnej pomocy podległym Komendzie komisariatom w zakresie organizacji i wykonawstwa zadań  prewencyjnych. 

 9. Sprawowanie nadzoru nad prawidłowym wykonywaniem zadań w zakresie  postępowania w sprawach o wykroczenia, prowadzenie rejestru  i statystyki tych spraw. 

 10. Sprawowanie nadzoru nad dokumentowaniem i ewidencjonowaniem działalności prewencyjnej i represyjnej. 

 11. Nadzorowanie i koordynowanie działalności pionu prewencji w zakresie współdziałania z organami władz  i administracji państwowej, samorządowej i organizacjami społecznymi. 

 12. Nadzorowanie i koordynowanie działań mobilizacyjno-obronnych Komendy, współpraca w tym zakresie z właściwymi  instytucjami na terenie powiatu. 

 13. Organizowanie i aktualizowanie systemu alarmowego jednostki w celu optymalnego zapewnienia mobilności sił i  środków. 

 14. Organizowanie i kontrola wykonawstwa zadań przez służby patrolowe i obchodowe na terenie działania Komendy. 

 15. Kontrolowanie realizacji zadań i poleceń kierownictwa Komendy w zakresie pracy prewencyjnej. 

 16. Zapewnienie sprawnego i efektywnego funkcjonowania służby dyżurnej  Komendy.

 17. Opracowywanie wzorcowych planów działania dostosowanych do poszczególnych rodzajów zadań i stanów kryzysowych. 

 18. Organizowanie ćwiczeń zarządzania kryzysowego oraz współpraca w tym zakresie z podmiotami pozapolicyjnymi.

 19. Przygotowywanie szczegółowych planów  do działania w warunkach  konkretnych zagrożeń z uwzględnieniem imprez  masowych.

 20. Opracowywanie bieżących projektów decyzji kierownika jednostki w sprawie działań w warunkach zbiorowego naruszenia  porządku publicznego i w sytuacjach kryzysowych. 

 21. Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem nieetatowych pododdziałów prewencji. 

 22. Zabezpieczenie pomieszczeń do eksploatacji urządzeń telegraficznej łączności szyfrowej zgodnie z odrębnymi  przepisami.

 

Powrót na górę strony