Wydział Kryminalny

Wydział Kryminalny

Wydział Kryminalny

ul. Słowackiego 11, 75-009 Koszalin

tel. 47 78 41 470

 

Naczelnik Wydziału

p.o. podkom. Łukasz ŚWIECKI

z-ca Naczelnika Wydziału

nadkom. Joanna KŁODNICKA

 Kierownik Referatu Poszukiwań i Identyfikacji Osób

asp.szt. Patryk DZIENISIEWICZ

 

Wydział Kryminalny realizuje zadania w zakresie:

 1. Rozpoznania, zapobiegania i zwalczania przestępczości kryminalnej, a także wypracowania  zadań taktyczno - operacyjnych oraz wdrażania skutecznych form i metod działania w tym przedmiocie.

 2. Prowadzenia bezpośredniej pracy operacyjnej.

 3. Wykrywania sprawców przestępstw kryminalnych.

 4. Nadzorowania i koordynowania pracy pionów dochodzeniowo - śledczych w Komendzie  oraz komórek operacyjno - rozpoznawczych  i dochodzeniowo -śledczych w podległych Komendzie komisariatach Policji.

 5. Wspierania działań wykrywczych, prowadzonych przez podległe komisariaty w zakresie rozpoznania i  wykrywania sprawców przestępstw  kryminalnych.

 6. Koordynowania współpracy z pionami kryminalnymi podległych komisariatów oraz innymi służbami.

 7. Planowania, organizowania, koordynowania i wykonywania działalności dochodzeniowo-śledczej w sprawach o przestępstwa kryminalne.

 8. Prowadzenia i przejmowania do prowadzenia  spraw o poważniejsze przestępstwa od podległych Komendzie komisariatów Policji.

 9. Zapewnienia prawidłowego obiegu informacji o przestępstwach, ich sprawcach  i postępowaniach przygotowawczych.

 10. Informowania podległych jednostek Policji o zmianach w obowiązującym stanie prawnym  oraz udzielania opinii i wyjaśnień dotyczących stosowania prawa.

 11. Uzgadniania zasad współpracy i bieżące współdziałanie z prokuraturami i sądami.

 12. Kontrolowania pracy operacyjno - rozpoznawczej i dochodzeniowo - śledczej w podległych komisariatach. 

 13. Prowadzenia poszukiwań osób ukrywających się przed organami ścigania lub wymiarem sprawiedliwości, a także ustalania tożsamości NN osób i zwłok.

 14. Koordynowania działań poszukiwawczych, prowadzonych przez podległe komisariaty oraz organizowania szkoleń w tym zakresie.

 15. Realizowania czynności w zakresie technicznej obsługi miejsc zdarzeń. 

 16. Współdziałania z innymi komórkami organizacyjnymi Komendy w zakresie racjonalnego wykorzystania śladów i dowodów rzeczowych w prowadzonych postępowaniach przygotowawczych. 

 17. Uczestniczenia w czynnościach procesowych, wymagających dokumentowania pod względem techniki kryminalistycznej. 

 18. Sporządzania - w trakcie wykonywania czynności procesowych - dokumentacji techniczno - poglądowej, odzwierciedlającej stan faktyczny.

 19. Wykonywania prac fotograficznych, związanych z uczestniczeniem w czynnościach procesowych, a także zdjęć sygnalitycznych, reprodukcji i innych prac fotograficznych dla potrzeb odpowiednich komórek organizacyjnych Komendy i podległych jej komisariatów Policji. 

 20. Ujawniania, utrwalania i zabezpieczania wszelkich śladów i innych  rzeczowych źródeł dowodowych, mających związek ze zdarzeniem, w ramach wykonywania czynności procesowych.

 

Powrót na górę strony