Wydział Dw. z K i PG

Wydział Dw. z K i PG

Wydział do Walki z Korupcją i Przestępczością Gospodarczą

ul. Słowackiego 11, 75-009 Koszalin

tel. 47 78 41 414

Naczelnik Wydziału

 asp. szt. Agnieszka SKOCZYLAS

z-ca Naczelnika Wydziału

kom. Przemysław RADECKI

 

Wydział do walki z Korupcją i Przestępczością Gospodarczą realizuje zadania w zakresie:

  1. Rozpoznawania, zapobiegania i zwalczania przestępczości gospodarczej przez podejmowanie i prowadzenie sprawnych i skutecznych działań operacyjno - rozpoznawczych w każdej z obowiązujących form.

  2. Analizowania i oceniania skuteczności podejmowanych czynności operacyjno - wykrywczych, a także struktury, dynamiki i geografii przestępczości gospodarczej.

  3. Wdrażania nowoczesnych metod i środków taktyczno - operacyjnych w celu podniesienia jakości i skuteczności pracy Wydziału.

  4. Wypracowywania i wdrażania zasad współpracy z Urzędem Kontroli Skarbowej, delegaturą Najwyższej Izby Kontroli, Państwową Inspekcją Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych, Państwową Inspekcją Handlową oraz innymi instytucjami kontrolnymi w celu szerokiego rozpoznania zagrożeń przestępczością gospodarczą.

  5. Ochrony interesów finansowych Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej przy wykorzystaniu krajowych i unijnych środków wsparcia.

  6. Zwalczania przestępczości korupcyjnej, związanej z wykorzystaniem krajowych i unijnych środków wsparcia w wyniku działań operacyjno - rozpoznawczych i dochodzeniowo - śledczych.

  7. Udzielania pomocy, a także zlecania zadań, koordynowania i nadzorowania działań podejmowanych przez podległe Komendzie komisariaty.

  8. Prowadzenia postępowań w sprawach o przestępstwa gospodarcze oraz współpracy w tym zakresie z organami wymiaru sprawiedliwości.

  9. Współpracy z wydziałami kryminalnymi Komendy i podległych jej komisariatów oraz ze służbami kryminalnymi innych jednostek Policji w kraju w celu wymiany informacji i organizacji wspólnych przedsięwzięć w sprawach dotyczących fałszerstw, kolportażu krajowych i zagranicznych środków płatniczych, narkotyków oraz zorganizowanej przestępczości gospodarczej.

  10. Zapewnienia prawidłowego obiegu i wymiany informacji w swoim zakresie działania.

 

Powrót na górę strony