Konsultacje społeczne

INFORMACJE DOTYCZĄCE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH NA TERENIE MIASTA I POWIATU KOSZALIŃSKIEGO

Na terenie miasta i powiatu koszalińskiego policjanci spotykali się z różnymi środowiskami i przedstawicielami instytucji w ramach konsultacji społecznych, które stanowią istotne wsparcie dla tworzenia mapy zagrożeń. Konsultacje społeczne pozwalają na zdefiniowanie oczekiwań społecznych oraz określenie sposobu rozwiązania określonych problemów. Poniżej zostały przedstawione wnioski z przeprowadzonych konsultacji.

 

Gmina Koszalin, Powiat Koszalin, Województwo Zachodniopomorskie  


Wnioski z przeprowadzonych konsultacji społecznych: 

 •  Na mapie powinny znaleźć się graficzne informacje o aktualnie występujących zagrożeniach, które wprost trafią do odbiorcy bez zbędnych opisów, np. przy otwieraniu strony czasowy napis „Uwaga aktualne oszustwa”, a tak że informacje odnośnie ilość dobowych zdarzeń ze wskazaniem miejsc ich występowania – graficzne zobrazowanie tzw. „bezpiecznych  i niebezpiecznych stref”. 
 •  Na mapie powinien znaleźć się wyraźny podział na dzielnice obsługiwane przez konkretnych dzielnicowych. 
 •  Propozycja wskazania na mapie zagrożeń sezonowej przestępczości bądź jej wyodrębnienie na mapie, w tym tak że ilości utonięć . 
 •  Preferowane wprowadzenie w formie zakładki ankiety na stronie internetowej odnoszącej się do samej mapy zagrożeń jak i możliwości poznania przez funkcjonariuszy społecznych lokalnych oczekiwań. 
 •  Mapa powinna obejmować tak że elementy „Bezpiecznej przestrzeni” z uwzględnieniem „miejsc strachu”, gdzie dochodzi do zdarzeń np. z uwagi na brak o świetlenia. 
 •  Należałoby wskazać na mapie „sezonowe” miejsca grupowania się osób bezdomnych. 
 •  Potrzeba umieszczenia na mapie zagrożeń informacji o miejscach zagrożonych kłusownictwem ryb szczególnie w okresie ochronnym. 
 •  Propozycja umieszczenia na mapach zagrożeń miejsc zakłócenia ładu i porządku publicznego ze szczególnym uwzględnieniem traktów kolejowych, linii kolejowych i dworców PKP.

 

Powiat Koszaliński, Województwo Zachodniopomorskie  


Wnioski z przeprowadzonych konsultacji społecznych: 

 •  Prezentowane dane uwzględnione w mapie zagrożeń, powinny być nanoszone w sposób czytelny z uwzględnieniem legendy, która jasno będzie interpretowała zamieszczone informacje. 
 •  Narzędzie powinno odnotować aktualnie funkcjonujące zawodowe rodziny zastępcze, pełniące funkcje pogotowia rodzinnego, instytucje świadczące pomoc ofiarom przestępstw i wykroczeń. 

 

Gmina Będzino, Powiat Koszaliński, Województwo Zachodniopomorskie  


Wnioski z przeprowadzonych konsultacji społecznych: 

 •  Mapa zagrożeń powinna odzwierciedlać realne zagrożenia i realne poczucie bezpieczeństwa mieszańców, należy więc prowadzić badania społeczne systematycznie potwierdzające poziom obu zjawisk wśród lokalnej społeczności.

 

Gmina Biesiekierz, Powiat Koszaliński, Województwo Zachodniopomorskie  


Wnioski z przeprowadzonych konsultacji społecznych: 

 •  Mapa zagrożeń powinna również uwzględniać obszary związane z nagminnymi przestępstwami popełnianymi przeciwko zwierzętom. 
 •  Propozycja umieszczania na mapie przede wszystkim zjawisk społecznie uci ążliwych takich jak spożywanie alkoholu w miejscach publicznych. 

 

Gmina Bobolice, Powiat Koszaliński, Województwo Zachodniopomorskie  


Wnioski z przeprowadzonych konsultacji społecznych: 

 •  Propozycja umieszczenia na mapie zagrożeń miejsc, które swoim uwarunkowaniem przestrzennym i architektonicznym powodują miejsca szczególnie zagrażające bezpieczeństwu publicznemu. 

 

Gmina Manowo, Powiat Koszaliński, Województwo Zachodniopomorskie  


Wnioski z przeprowadzonych konsultacji społecznych: 

 •  Na mapie powinny znaleźć si ę graficzne informacje o aktualnie występujących zagrożeniach, które wprost trafią do odbiorcy bez zbędnych opisów, np. przy otwieraniu strony czasowy napis „Uwaga aktualne oszustwa”, a także informacje odnośnie ilość dobowych zdarzeń  ze wskazaniem miejsc ich występowania – graficzne zobrazowanie tzw. „bezpiecznych  i niebezpiecznych stref”. 
 •  Na mapie powinien znaleźć się wyraźny podział na dzielnice obsługiwane przez konkretnych dzielnicowych. 
 •  Propozycja wskazania na mapie zagrożeń sezonowej przestępczości bądź jej wyodrębnienie na mapie, w tym tak że ilości utonięć . 
 •  Preferowane wprowadzenie w formie zakładki ankiety na stronie internetowej odnoszącej się do samej mapy zagrożeń jak i możliwości poznania przez funkcjonariuszy społecznych lokalnych oczekiwań. 
 •  Mapa powinna obejmować tak że elementy „Bezpiecznej przestrzeni” z uwzględnieniem „miejsc strachu”, gdzie dochodzi do zdarzeń np. z uwagi na brak oświetlenia. 
 •  Należałoby wskazać na mapie „sezonowe” miejsca grupowania się osób bezdomnych. 
 •  Potrzeba umieszczenia na mapie zagrożeń informacji o miejscach zagrożonych kłusownictwem ryb szczególnie w okresie ochronnym. 
 •  Propozycja umieszczenia na mapach zagrożeń miejsc zakłócenia ładu i porządku publicznego ze szczególnym uwzględnieniem traktów kolejowych, linii kolejowych i dworców PKP. 

 

Gmina Mielno, Powiat Koszaliński, Województwo Zachodniopomorskie  


Wnioski z przeprowadzonych konsultacji społecznych: 

 •  Mapa powinna uwzględniać dane demograficzne na poziomie każdej gminy. Będzie to miało niewątpliwy wpływ na interpretowanie danych związanych ze wskazanymi zagrożeniami. 

 

Gmina Polanów, Powiat Koszali ński, Województwo Zachodniopomorskie  


Wnioski z przeprowadzonych konsultacji społecznych: 

 •  Mapa powinna obejmować tak że elementy „Bezpiecznej przestrzeni” z uwzględnieniem „miejsc strachu”, gdzie dochodzi do zdarzeń np. z uwagi na brak o świetlenia. 
 •  Należałoby wskazać na mapie „sezonowe” miejsca grupowania się osób bezdomnych. 

 

Gmina Sianów, Powiat Koszaliński, Województwo Zachodniopomorskie  


Wnioski z przeprowadzonych konsultacji społecznych: 

 •  Propozycja umiejscowienia na mapie zagrożeń miejsc, w których usytuowane są kamery monitoringu miejskiego/wiejskiego. 
 •  Wskazanie na mapie zagrożeń miejsc szczególnie zagrożonych z perspektywy utrudnień  w ruchu drogowym (korki drogowe) i alternatywnych tras dojazdu. 
 •  Wskazać na mapie ścieżki rowerowe, ich długość i przebieg trasy. 

 

Gmina Świeszyno, Powiat Koszaliński, Województwo Zachodniopomorskie  

 

Wnioski z przeprowadzonych konsultacji społecznych: 

 •  Mapa zagrożeń powinna odzwierciedlać realne zagrożenia i realne poczucie bezpieczeństwa mieszańców, należy więc prowadzić badania społeczne systematycznie potwierdzające poziom obu zjawisk wśród lokalnej społeczności. 

 

 

 

 

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony