Aktualności

"Zaplanuj swoją przyszłość - wstąp w Nasze szeregi!"

Data publikacji 14.09.2023

Wraz z początkiem września policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie rozpoczęli przedsięwzięcie „Zaplanuj swoją przyszłość-wstąp w Nasze szeregi”. Jest to kampania informacyjna mającą na celu zachęcanie potencjalnych kandydatów do podjęcia pracy w Policji.

Na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie od wielu lat wdrażanych jest wiele autorskich programów i przedsięwzięć informacyjno-profilaktycznych, a jednym z nich jest przedsięwzięcie „Zaplanuj swoją przyszłość – wstąp w Nasze szeregi”.

Mundurowi z koszalińskiej komendy spotkali się z uczniami klas maturalnych, którzy w najbliższym czasie będą decydować o swojej dalszej edukacji bądź podjęciu pracy zawodowej, ale przede wszystkim jest to kampania skierowana do osób, dla których bezpieczeństwo i porządek prawny oraz ochrona obywateli stanowią wartości, które są szczególnie ważne dla całego społeczeństwa.

Cykliczne spotkania z uczniami maja na celu zachęcanie potencjalnych kandydatów z terenu miasta i powiatu koszalińskiego do podjęcia pracy w Policji oraz zapoznanie ich ze specyfiką pracy policjanta. Zainteresowane osoby będą miały możliwość porównania swoich umiejętności z kryteriami wymaganymi podczas procedury rekrutacyjnej. Policjanci podczas spotkań omawiają poszczególne etapy postępowania kwalifikacyjnego, począwszy od złożenia wniosku o przyjęcie do Policji, przejścia przez kolejne etapy rekrutacji, a kończąc na przedstawieniu poszczególnych szczebli kariery, możliwości awansu oraz poziomu zarobków mundurowych.

Wszystkie zainteresowane osoby, które chcą wstąpić w szeregi Policji mogą osobiście złożyć wymagane dokumenty w Komendzie Miejskiej Policji w Koszalinie przy ul. Słowackiego 11.

Każdy, kto chce służyć w tej formacji musi spełnić określone wymagania:

posiadać polskie obywatelstwo,

posiadać nieposzlakowaną opinię,

nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

korzystać z pełni praw publicznych,

posiadać co najmniej średnie wykształcenie,

posiadać odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,

dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,

osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Postępowanie kwalifikacyjne rozpoczyna się z chwilą złożenia przez kandydata następujących dokumentów:

podanie o przyjęcie do służby,

wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata do służby,

kserokopie świadectw pracy lub służby – oryginały kandydat przedkłada do wglądu,

kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe - oryginały kandydat przedkłada do wglądu,

książeczkę wojskową, jeżeli kandydat do służby objęty jest ewidencją wojskową,

inne, jeżeli ich złożenie jest określone w ogłoszeniu.

Służba w Policji zapewnia:

możliwość pozyskania pracy niezależnie od posiadanego doświadczenia zawodowego,

gwarancję stałych warunków pracy,

ciekawą pracę,

możliwość rozwoju zawodowego,

różnorodny system szkoleń,

precyzyjny system wynagrodzenia,

rozbudowany system socjalny,

po 25 latach służby nabycie praw emerytalnych.

 

 

 

Powrót na górę strony