Aktualności

Zostań policjantem

Data publikacji 16.02.2022

Decydując się na jeden z najważniejszych kroków w Twoim życiu pomyśl o pracy, która połączy obowiązki służbowe z realizacją Twoich pasji i zainteresowań. Technicy kryminalistyki, przewodnicy psów służbowych, policyjni wodniacy, motocykliści z wydziału ruchu drogowego czy specjaliści z zakresu rozwiązywania zagadek kryminalnych, to tylko kilka z możliwości jakie dałaby Ci praca w Polskiej Policji. Przy wyborze przyszłego zawodu rozważ tą alternatywę! Wstąp do Policji!

WYMOGI FORMALNE DLA KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W POLICJI

Zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. 2021 poz. 1882 z późn. zm.) służbę w policji może pełnić osoba która:

 • posiada obywatelstwo polskie,

 • posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe,

 • posiada nieposzlakowaną opinię,

 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

 • korzysta z pełni praw publicznych,

 • posiada zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych podległych szczególnej dyscyplinie służbowej,

 • daje rękojmię zachowania tajemnicy służbowej,

 • posiada uregulowany stosunek do służby wojskowej (dot. osób podlegających kwalifikacji wojskowej).

UPOSAŻENIE POLICJANTÓW

 • kursant (podczas kursku podstawowego) – 3620 zł netto + dodatek za wysługę lat,

 • policjant (po ukończeniu kursu podstawowego) 4576 zł netto + dodatek za wysługę lat.

   

  osoby, które nie ukończyły 26 roku życia:

 • kursant (podczas kursu podstawowego) – 3790 zł netto + dodatek za wysługę lat,

 • policjant (po ukończeniu kursu podstawowego) - 4891 zł netto + dodatek za wysługę lat.

Ponadto zostając policjantem zyskujesz:

 • atrakcyjną i ciekawą pracę,

 • stabilne zatrudnienie i wynagrodzenie,

 • precyzyjny system wynagrodzeń (m.in. równoważnik za umundurowanie, 13 pensję),

 • stabilny system socjalny (m.in. zwrot kosztów dojazdu do służby, równoważnik za brak lokalu mieszkalnego, dofinansowania do wypoczynku dla funkcjonariusza i członków jego rodziny),

 • możliwość rozwoju zawodowego,

 • zróżnicowany system szkoleń,

 • nabycie praw emerytalnych po 25 latach służby.

TERMINY PRZYJĘĆ DO SŁUŻBY W POLICJI

W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W 2024 ROKU

04 marca 2024

24 kwietnia 2024

08 lipca 2024

09 września 2024

30 października 2024

30 grudnia 2024

PRZEBIEG POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO

1. Złożenie wymaganych dokumentów

Kandydat do służby w Policji powinien złożyć:

- podanie o przyjęcie do służby,

- wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata do służby,

- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,

- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, (punktacja z tytułu wykształcenia) pdf

- kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby,

- kserokopię książeczki wojskowej, jeżeli kandydat do służby jest objęty ewidencją wojskową.

- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i  uprawnienia (wykaz uprawnień podlegających ocenie w systemie punktowym) pdf

2. Test wiedzy

Test wiedzy sprawdza poziom wiedzy kandydata z zakresu funkcjonowania Policji. Przeprowadzany jest w Szkole Policji lub Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. Test ma charakter rankingowy. Przykładowa baza pytań oraz wykaz aktów prawnych umieszczona jest na stronie internetowej Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie www.wspol.edu.pl/g/dobor-do-policji

Podkreślić należy, że w przypadku gdy kandydat w trakcie przeprowadzania testu wiedzy korzysta z pomocy innych osób, posługuje się urządzeniami do przekazu, odbioru lub zapisu informacji, zakłóca w inny sposób przebieg testu, kandydat otrzymuje negatywny wynik tego etapu.

3. Test sprawności fizycznej

Test sprawności fizycznej polega na pokonaniu toru przeszkód w określonym czasie. Test ma na celu sprawdzenie szybkości, zwinności, siły i motoryki kandydata. Test przeprowadzany jest w Szkole Policji lub Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. Test zostaje zaliczony, jeśli kandydat uzyska czas określony jako minimalny wynoszący 1 min 41 s. Film instruktażowy przedstawiający test sprawności jest dostępny na stronie www.praca.policja.pl/pwp/rekrutacja/38731,Test-sprawnosci-fizycznej.html. Kandydat, który uzyska negatywny wynik z testu sprawności fizycznej, może ponownie ubiegać się o przyjęcie do służby w Policji po upływie 2 miesięcy od dnia egzaminu.

4. Test psychologiczny

Test psychologiczny bada predyspozycje intelektualne i osobowościowe kandydata. Do testu przystępuje kandydat, który uzyskał pozytywny wynik z testu sprawności fizycznej. Test przeprowadzany jest przez psychologa. Test przeprowadza się metodami badawczymi takimi jak test, kwestionariusz, wywiad, obserwacja. Pozytywny wynik testu zachowuje ważność przez 24 miesiące. Kandydat, który uzyska negatywny wynik z testu psychologicznego, może ponownie ubiegać się o przyjęcie do służby w Policji po upływie 10 miesięcy od dnia egzaminu.

5. Rozmowa kwalifikacyjna

Rozmowa kwalifikacyjna ma na celu poznanie kandydata do służby w Policji i ocenę jego społecznych postaw wobec ludzi, jego motywację do podjęcia służby w Policji, a także ocenę jego umiejętności w zakresie skutecznego komunikowania się z innymi osobami. Kandydat zalicza ten etap postępowania kwalifikacyjnego jeśli uzyska od 36 do 60 punktów.

6. Ustalenie przez komisję lekarską zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Policji

Celem tego etapu postępowania kwalifikacyjnego jest ustalenie przez komisję lekarską (podległą ministrowi właściwemu ds. wewnętrznych) zdolności fizycznej i psychicznej kandydata do służby w Policji. W ramach tego etapu kandydat poddany zostaje specjalistycznym badaniom lekarskim.

7. Postępowanie sprawdzające określone w przepisach o ochronie informacji niejawnych

Postępowanie sprawdzające rozpoczyna się w chwili złożenia przez kandydata wypełnionej ankiety bezpieczeństwa osobowego. Postępowanie ma na celu ustalenie czy kandydat może uzyskać dostępu do informacji niejawnych, potwierdzony „poświadczeniem bezpieczeństwa”. Kandydaci są informowani o terminie i miejscu złożenia wypełnionej ankiety bezpieczeństwa osobowego.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ DO SŁUŻBY W POLICJI MOŻNA UZYSKAĆ:

 • osobiście w Zespole Kadr i Szkolenia Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie ul. Słowackiego 11, 75-009 Koszalin

  od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 (w każdą środę do godziny 18:00)

 • pod numerem telefonu: 47 78 41 481

Pliki do pobrania:

Plakat

Informator dla kandydatów

 

- wzór podania - pobierz

- kwestionariusz osobowy kandydata do służby w Policji - pobierz

- formularz Ankiety Bezpieczeństwa OsobowegoPobierz

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - pobierz

 

Powrót na górę strony