Jak zostać policjantem? - Aktualności - Komenda Miejska Policji w Koszalinie

Aktualności

Jak zostać policjantem?

Policja to umundurowana i uzbrojona formacja służąca społeczeństwu i przeznaczona do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego. Przypominamy, że cały czas trwa rekrutacja do służby w Policji na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Każdy, kto chciałby wstąpić w szeregi tej formacji musi spełnić następujące wymagania:

  • posiadać polskie obywatelstwo,
  • posiadać nieposzlakowaną opinię,
  • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
  • korzystać z pełni praw publicznych,
  • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
  • posiadać odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
  • dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
  • osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Tyle mówią podstawowe wymogi formalne. Jeżeli je spełniasz, to znaczy, że możesz rozpocząć starania o przyjęcie do służby.

Policjanci przypominają wszystkim osobom zainteresowanym, że rekrutacja do służby odbywa się w sposób ciągły, zatem dokumenty można składać w dowolnym terminie w Komendzie Miejskiej Policji w Koszalinie przy ulicy Słowackiego 11.

Wszelkie szczegółowe informacje na temat warunków przyjęć można również uzyskać odwiedzając stronę internetową koszalińskiej komendy http://koszalin.policja.gov.pl/

Zainteresowanym osobom życzymy powodzenia podczas rekrutacji.