Aktualności

SZKOLENIE KOSZALIŃSKICH PEDAGOGÓW W RAMACH PROCEDURY „NIEBIESKIEJ KARTY”

Z inicjatywy policjantów z Wydziału Prewencji koszalińskiej komendy i członków zespołu interdyscyplinarnego w Koszalinie odbyło się szkolenie pedagogów miejskich szkół podstawowych i przedszkoli. Tematem spotkania było wdrażanie procedury „Niebieskiej Karty”, które leży po stronie wielu podmiotów.

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie angażuje wiele podmiotów. Każdy z nich, zgodnie z zakresem przyznanych uprawnień i obowiązków, wykonuje w ramach procedury „Niebieskiej Karty” określone zadania. Aby prowadzona w tym zakresie współpraca dla dobra osób dotkniętych problemem przemocy w rodzinie była efektywna i skuteczna policjanci inicjują kilka razy w kwartale robocze spotkania.

Podczas rozmowy odwoływano się do obowiązujących przepisów regulujących kwestie związane z wdrażaniem procedury „Niebieskiej Karty”. Głównym celem spotkania było jednak wypracowanie wspólnych rozwiązań i algorytmów działania. Prowadzący spotkanie policjanci oraz przewodniczący zespołu omówili z pedagogami czynności, które mają znaczny wpływ i usprawniają prowadzenie „Niebieskiej Karty”.

Scalenie uprawnień i obowiązków ma bowiem gwarantować płynną i skuteczną pracę z osobami dotkniętymi przemocą.