KMP w Koszalinie
 
Wydarzenia

 

komenda 2

 

Siedziba:
Komenda Miejska Policji
ul. Słowackiego 11
75-009 Koszalin
 

 
Kontakt:

 

997

 - Telefony Alarmowe, czynne całą dobę

112           
800 680 620  - Bezpłatny Telefon Zaufania (dostępny z koszalińskiej strefy numeracyjnej)
(94) 34 29 333  - Telefon Zaufania
(94) 34 29 100  - Oficer Dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie
(94) 34 29 513  - Faks
e-mail  sekretariat.koszalin@sc.policja.gov.pl

 


 

Charakterystyka terenu działania Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie.
 
Terenem działania Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie są oba koszalińskie powiaty - ziemski i grodzki. Łącznie obszar ten obejmuje blisko 1.670 km2, z czego na miasto Koszalin przypada 98,33 km2. Na terenie obu powiatów mieszka ponad 170 tys. mieszkańców (w Koszalinie - ponad 110 tys., a w powiecie koszalińskim - ponad 63 tys.). Od zachodu powiat sąsiaduje z powiatem kołobrzeskim, od strony południowo - zachodniej - z powiatem białogardzkim, od południa - z powiatem szczecineckim, od wschodu - z bytowskim i w części północno - wschodniej - ze sławieńskim. Północna granica wyznaczona jest przez trzydziestokilometrowy pas wybrzeża Bałtyku. Ogółem w powiecie znajdują się 322 miejscowości. Powiat grodzki obejmuje teren miasta Koszalina, natomiast w skład koszalińskiego powiatu ziemskiego wchodzi osiem gmin:
  
Bobolice, Polanów i Sianów - o statusie miejsko - wiejskim,
Będzino, Biesiekierz, Manowo, Mielno i Świeszyno - o statusie wiejskim
 
Powiat ziemski ma charakter rolniczy. Z ogólnej powierzchni 166.909 hektarów: 56.976 hektarów zajmują grunty orne, 402 hektary - sady, 8.332 hektary - łąki, 5.606 hektarów - pastwiska, 71.509 hektarów - lasy i grunty leśne, a 24.085 hektarów - pozostałe grunty. Brak jest tutaj dużych zakładów przemysłowych. Większe zakłady funkcjonujące na tym terenie związane są z przetwórstwem drewna oraz rolno - spożywczym i znajdują się w miejscowościach będącymi siedzibami władz gminnych.
Nadmorskie usytuowanie, a także duża liczba jezior i lasów sprawiają, że powiat koszaliński jest bardzo atrakcyjny turystycznie, szczególnie w okresie letnim. Gmina Mielno, położona w pasie nadmorskim, jest licznie odwiedzana przez wczasowiczów i turystów zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Ocenia się, że w dni weekendowe w okresie letnim na terenie powiatu wypoczywa dodatkowo około 80 tys. osób.
Ważnym czynnikiem wpływającym na stan porządku i bezpieczeństwa na terenie powiatów grodzkiego i ziemskiego jest zróżnicowanie społeczeństwa pod względem zamożności oraz wysoki stopień bezrobocia, co powoduje dalsze ubożenie mieszkańców. W 2003 roku stopa bezrobocia na terenie powiatu ziemskiego wynosiła 36,1%, natomiast na terenie powiatu grodzkiego - 20,9%. Najwyższe bezrobocie - przekraczające 40% - odnotowano na terenie gminy Bobolice.
 
Pod względem infrastruktury drogowej powiat jest położony na szlaku drogowym (droga nr 6) i kolejowym z Gdańska do Szczecina. Przez Koszalin przebiega także droga nr 11 z kierunku Poznania i dalej do Kołobrzegu. Wzrastające natężenie ruchu oraz postępująca degradacja dróg, związana z niedostatecznym dofinansowaniem infrastruktury drogowej, mają negatywny wpływ na stan porządku i bezpieczeństwa na drogach.
Koszalin pełni funkcję ośrodka administracyjnego, gospodarczego i kulturalno - oświatowego. Poza siedzibami organów administracji państwowej, samorządowej, licznymi zakładami produkcyjnymi i usługowymi na terenie miasta usytuowane są wyższe uczelnie (Politechnika Koszalińska, Bałtycka Wyższa Szkoła Humanistyczna, Oddział Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Warszawie i inne), co sprawia, iż w czasie roku akademickiego od piątku do niedzieli do Koszalina przybywa dodatkowo ok. 10 tys. osób. Czynnik ten znacząco wpływa na stan porządku i bezpieczeństwa publicznego.
Pod względem narodowościowym ludność na terenie powiatów jest jednolita i nie odnotowuje się konfliktów na tym tle. Jest to ludność napływowa bez zakorzenionych tradycji, co, przy postępującym braku autorytetów społecznych, wzrastającej anonimowości życia społecznego, zaniedbaniach związanych z funkcjonowaniem ognisk kulturalnych, brakiem klubów młodzieżowych, placów zabaw, skutkuje wzrostem zagrożenia przestępczością i wykroczeniami. Dodatkowo wpływ na to ma "moda" wśród młodych ludzi na szybkie wzbogacenie się bez względu na obowiązujące normy prawne i moralne.
Należy nadmienić, że turystyczny charakter powiatu - obok zagrożeń - niesie ze sobą możliwość rozwoju i wzrostu poziomu życia mieszkańców. Szansę tę zwiększa bliskość granicy i wstąpienie naszego kraju w struktury Unii Europejskiej.
 
 

Copyright © 2013 Komenda Miejska Policji w Koszalinie. Wszelkie prawa zastrzeżone.